1 เมษายน 2566

 ฝึกอบรมผู้นำลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.) รุ่นที่ 1/2566

เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้นำลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.) รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร จังหวัดเพชรบุรี


นิทรรศการ “Unseen Thailand วก.วังไกลกังวล ๒” 

เข้าร่วมนิทรรศการ “Unseen Thailand วก.วังไกลกังวล ๒” และจำหน่ายสินค้าจากกินขนมชมวังในงานเพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหาร UNESCO เยือยถิ่นเพชรบุรี สดุดีจอมราชันแดนสร้างสรรค์อาหารไทย จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ในงานพระนครคิรีครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-24 มีนาคม 2566

25 มีนาคม 2566

 บันทีกภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และมี ดร.กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 139 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 33 คน รวมจำนวน 172 คน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุม A102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

20 มีนาคม 2566

 ต้อนรับคณะท่องเที่ยว บริการอาหารและเครื่องดื่ม จากเปิดหวูดท่องเที่ยวกับขบวนรถไฟ คิฮะ ๑๘๓ ภายใต้แนวคิด “พริบพรีพิรมย์ ชมงานพระนครคิรี”

วันที่ 18-19 มีนาคม 2566 นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวคนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นำคณะนักท่องเที่ยวขบวนรถไฟ คิฮะ 183 ทริปพิเศษ “พริบพรีภิรมย์ ชมงานพระนครคีรี ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566 เยี่ยมชมพระรามรามนิเวศน์ (วังบ้านปืน)และดร.กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มอบหมายให้ นายชรินทร์ บุญล้อม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาการโรงแรม แผนกวิชาการท่องเที่ยว และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เมนู ซาลาเปาหมั่นโถ และโมฮิโต้ตาลโตนด ณ บริเวณพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) อ.เมือง จ.เพชรบุรี

17 มีนาคม 2566

 แนะแนวศึกษาต่อ ตามสถานศึกษาต่างๆ

โรงเรียนเทศบาลหัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์

โรงเรียนท่ายางวิทยา จ.เพชรบุรี

โรงเรียนวังไกลกังวล จ.ประจวบคิรีขันธ์

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบุรี 

 

16 มีนาคม 2566

 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายและขยายความร่วมมือทางการศึกษา ลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา
วันที่ 15 มีนาคม 2566 ดร.กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มอบหมายให้ นายสมพงศ์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายและขยายความร่วมมือทางการศึกษา ลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา โดยมี นายชรินทร์ บุญล้อม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวรายงาน และมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 11 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย,โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗,โรงเรียนป่าเด็งวิทยา,โรงเรียนวัดไทรทอง,โรงเรียนบ้านนายาง(วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์),โรงเรียนมาบปลาเค้า,โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร),โรงเรียนบ้านหุบกะพง,โรงเรียนหนองเผาถ่าน และโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา โดยมีผู้บริหารของแต่ละสถานศึกษา เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันและมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม A102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

หมายเหตุ : ทำหน้าที่บันทึกภาพ เข้าร่วมการประกวดจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566


ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมการประกวดจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ประเภทอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี