ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทย และยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ณ วัดนิคมวชิราราม จังหวัดเพชรบุรี

ทำหน้าที่ : เข้าร่วมกิจกรรมและบันทึกภาพ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 4.0วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ระหว่างวันที่ 10-11, 17-18 , 24-25 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้บริการซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ การสอนการทำหน้ากากอนามัย และการสอนทำอาหารไทย ช่วยให้ครอบครัวในชุมชนลดภาระค่าใช้จ่าย เป็นแนวทางเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ณ สหกรณ์การเกตรหุบกะพง ม.8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


การฝึกอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์ให้กับบุคลการทางการศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตามปกติ


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ วังไกลกังวล ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์ โดยมีวิทยากร บรรยายให้ความรู้เรื่องวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ ประโยชน์ของเจลแอลกอฮอล์ วิธีใช้เจลแอลกอฮอล์ และให้ผู้เข้าร่วมอบรมทดลองปฏิบัติการทำเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งนำกลับไปใช้ยังห้องสำนักงาน ห้องเรียนออนไลน์ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ณ ห้องประชุม A102 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

ทำหน้าที่ : เข้าร่วมกิจกรรมและบันทึกภาพ


คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ วังไกลกังวล ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site ณ โรงพยาบาลชะอำ จ.เพชรบุรี
ทำหน้าที่ : ผู้บันทึกภาพ


 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์


วันที่ 26 มิถุนายน 2564 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อ การผลิตสื่อ และการทำคลิปสื่อออนไลน์ให้กับครูผู้สอน สามารถนำไปใช้ในจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีคณะวิทยากร จากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นำโดย นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ และนางกุลิสรา สุวรรณ รองผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ณ ห้องประชุม A 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกทักษะอาชีพและพัฒนาอาชีพแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2564 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกทักษะอาชีพและพัฒนาอาชีพแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีการจัดกิจกรรมสอนหลักสูตรวิชาระยะสั้น ได้แก่ การสกรีนหน้ากากอนามัย การทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ การทำสลัดโรล การให้บริการบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าตามจุดที่ชำรุดภายในโรงเรียนและสร้างอุโมงค์สเปรย์พ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ภายในโครงการฯ ยังมีการคณะวิทยากร จากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นำโดย นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เข้าร่วมจัดกิจกรรมการสอนหลักสูตรวิชาระยะสั้น คือ การเย็บหน้ากากผ้า และการทำสายคล้องคอหน้ากากอนามัย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


ขับเคลื่อนการทำสื่อการสอนออนไลน์
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายคมศิษฐ์  มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ     วังไกลกังวล ๒ มอบรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล จัดชั่วโมงครูผู้สอนเข้าสอนตามตารางสอนออนไลน์ ณ ห้องสื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จัดทำแหล่งเรียนรู้ และสร้างช่องทางการสื่อสารออนไลน์ที่มีคุณภาพในรูปแบบ New Normal ให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)